Course 1
Marketing 3.0

Mối tương quan trực tiếp về sự phát triển tư duy Marketing với nền kinh tế qua các thời kỳ 1.0 – 4.0 Đây là chuỗi 04 bài nối tiếp với nhiều sự kiện nền tảng nên cần được hiểu sâu xuyên suốt từ 1.0 đến 4.0 để thấu hiểu tư duy & phương thức marketing. Nội dung được xây dựng trên nền tảng của 03 quyển sách:

  1. Marketing 4.0 (Tác giả: Philip Kotler, Hermawa, Iwan)
  2. Marketing giỏi phải kiếm được tiền (Tác giả: Sergio Zyman)
  3. Branding 4.0 (Tác giả: Philip Kotler, Piyachart)


Nội dung bài học:

-   Quá trình: Marketing qua các giai đoạn phát triển của kinh tế -    Vai trò & phương thức áp dụng: nền tảng và tư duy marketing ứng dụng trong doanh nghiệp thời cận đại

INDUSTRY EXPERTS

TOP SKILL LEARNING

Course 1

New!

Analytical thinking

Course 1

New!

Git Flow

Course 1

New!

Agile

Course 1

New!

Marketing

THE REWARDS OF LEARNING

GAIN SKILL

Update knowledge from industry experts across online & offline, this is specially designed for Square staff only.

EXPAND NETWORKS

Step into the professional network of Pi people, get the support from senior staff to grow you.

Advance The Career

Meet-up face to face with industry experts to answer all of your questions to success

GET ADVANTAGE WITH

Mission base learning program is based on world-wide framework with the local industry-expert know-how.

This knowledge management (KM) program help you to run your work smoothly & grow your career at Pi

The future is at your hand, start from now to expand your opportunities